Zorg

Zorg en passend onderwijs

Alle leerlingen zijn welkom op onze school In principe zijn alle kinderen welkom op de Keerkring. Oók als het gaat om gehandicapte kinderen. Bij aanmelding van een gehandicapt kind kijken we wel of verwacht mag worden dat het team deze leerling kan begeleiden zonder dat deze leerling en/of de andere leerlingen tekort komt/komen. Plaatsing van kinderen die veel extra zorg en aandacht nodig hebben hangt af van de mogelijkheden en omstandigheden op onze school. Deze omstandigheden zijn niet elk jaar hetzelfde. Kinderen met een handicap vallen onder onze speciale leerlingenzorg, dat wil zeggen, dat we deze kinderen extra hulp en aandacht willen geven, maar dat we ook van deze kinderen accepteren dat ze niet op dezelfde manier en in hetzelfde tempo als de andere kinderen leren. Dat betekent dat het eindniveau van deze kinderen in veel gevallen lager zal liggen dan dat van de gemiddelde leerling eind groep 8. Niet alleen de speciale behoeften van het gehandicapte kind spelen een rol. Ook de mogelijkheden van de school én de samenstelling van de groep spelen mee. Regionale expertisecentra begeleiden onze leerkrachten om tot een goede aanpak te komen. Regelmatig en in overleg met de ouders zal bekeken worden of er voor het kind nog voldoende mogelijkheden op onze school zijn. Verwijzing naar een school voor speciaal onderwijs wordt in de toekomst dan ook nooit uitgesloten. Wanneer uw kind speciale zorg nodig heeft bespreken we dit altijd met u als ouders. We vinden het belangrijk van u als ouder te horen hoe het thuis gaat met uw kind en wat uw opvatting is over de beste aanpak. Hoe de zorg binnen de school eruit gaat zien, beslist de school. Wanneer het nodig is dat uw kind langere tijd speciale aandacht krijgt, onderhouden we daarover regelmatig contact met u. Daarbij zullen we u vragen om met een handtekening aan te geven dat u op de hoogte bent van de speciale zorg die uw kind krijgt. We doen dit om mogelijke misverstanden op een later tijdstip te voorkomen.

Facebook

 

Fotoalbum