Protocol pestgedrag

Anti-pest protocol van de Keerkring

 

Op de School zijn we alert op plaag/pestgedrag. Een kwartier voor schooltijd en tijdens de pauze is er leerkracht als pleinwacht op het plein. Er zijn pleinregels opgesteld. Als er iets gebeurt kan er direct op de situatie ingespeeld worden. De pleinwacht geeft incidenten door aan de betrokken groepsleerkrachten. Ook kan er daarna in de kring of met individuele leerlingen gesproken worden over het incident.

Op situaties binnen de groepen wordt direct ingegaan. Wij gaan er van uit dat op deze manier structureel pestgedrag voor een groot deel wordt voorkomen.

Door middel van dit protocol willen we aangeven op welke manier de School omgaat met pesten en het voorkomen daarvan.

 

Het verschil tussen pesten en plagen.

Pesten is systematisch , herhaald en langdurig iemand lastig vallen met de bedoeling de ander pijn te doen. Een kind of meerdere kinderen proberen de ander opzettelijk pijn te doen. Die ander is altijd dezelfde persoon. Er is altijd sprake van machtsverschil tussen pester en het slachtoffer.

Plagen is van korte duur. Het plagen richt zich niet elke keer op dezelfde persoon. Omdat er geen sprake is van machtsverschil kan de ander terugplagen.

 

Pesten is een ernstig en complex probleem. De oorzaken zijn divers en moeilijk te achterhalen. Pesten kan op vele manieren plaatsvinden. Het kan lang verborgen blijven voor ouders en de leerkracht. Pesten hoort er zeker niet bij! De gevolgen kunnen zeer ernstig zijn zowel voor het slachtoffers, de pesters als de zwijgende groep c.q. omstanders.

De zwijgende groep c.q. omstanders vormen het publiek voor de pester, waaraan hij zijn succes afmeet. Er zijn echter ook kinderen die het pesten afkeuren en zich er niet mee bemoeien.

De ouders worden dagelijks geconfronteerd met een emotioneel geknakt kind of krijgen thuis veel stoere verhalen te horen.

De leerkracht heeft de groep -pesters en gepeste kinderen- elke dag in de groep en kan iets doen aan de veiligheid van alle kinderen die hem/haar zijn toevertrouwd. Niemand mag de ogen sluiten voor pestgedrag! Ouders, leerkrachten, leerlingen, directies en bevoegd gezag moeten er samen iets tegen doen. Niemand mag aan de kant blijven staan!

 

 

Vijfsporenaanpak.

Deze aanpak is gericht op alle partijen, door hulp te verlenen aan:

·         de leerkrachten, die het pestgedrag in de klas aan de orde stelt.

·         de pester, door hem/haar op zijn/haar gedrag aan te spreken.

·         het gepeste kind, door te luisteren naar zijn/haar verhaal en hem/haar serieus te nemen.

·         de zwijgende groep kinderen, door hen aan de praat te krijgen, stelling te nemen en wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid.

·         de ouders, door over pesten te praten.

 

 

Voorwaarden om het pestprobleem aan te pakken.

·         pesten wordt als een probleem gezien door alle betrokken partijen:ouders, leerkrachten, en leerlingen (pesters, zwijgende groep en de gepeste kinderen).

·         De school probeert het pestgedrag te voorkomen. De preventieve aanpak bestaat uit onder meer de behandeling van het onderwerp met de leerlingen. Er zijn duidelijke regels vastgesteld die het pesten moeten voorkomen. Deze regels zijn in school zichtbaar voor de kinderen. Alle leerlingen en leerkrachten handelen er naar en moeten elkaar er op aanspreken.

·         Als pesten desondanks optreedt, moeten leerkrachten dat kunnen signaleren en duidelijk stelling nemen.

·         Wanneer pesten desondanks (weer) de kop opsteekt, moet de school beschikken over een directe aanpak (curatief).

·         Ouders kunnen -ondanks alle inspanningen- niet tevreden zijn over de aanpak van de school van het pestprobleem. Als de gesprekken niet meer soepel verlopen, kunnen ouders gewezen worden op de mogelijkheid van bemiddeling door de vertrouwenspersoon. Ook hebben ouders het recht om een klacht in te dienen bij de klachtencommissie. Deze gegevens staan in de schoolgids.

 

 

Uitwerking van de voorwaarden.

 

Een probleem: pesten is niet normaal en niet goed te praten. De slachtoffers zijn niet opgewassen tegen de pestkop en niet in staat om voor zichzelf op te komen. De oorzaken van pesten zijn divers en moeilijk te achterhalen. Pesten kan lang verborgen blijven voor leerkrachten en ouders.

 

Voorkomen van het pestprobleem. De preventieve aanpak.

De school heeft gedragsregels, die in de schoolgids zijn opgenomen en in de klassen voor ouders, leraren en leerlingen zichtbaar zijn. Alle leerkrachten, ouders en leerlingen handelen er naar en moeten elkaar er op aan spreken. In de groepen worden regelmatig problemen/onderwerpen besproken. In de pauzes zijn er (één of meer) leerkrachten op het plein.

 

Signaleren en stelling nemen.

Op school is niet altijd gemakkelijk pestgedrag te signaleren. Pesten kan stiekem gebeuren, bijvoorbeeld door het verspreiden van roddels of het verzenden van sms’jes. Hiervoor is de school mede afhankelijk van de informatie/signalen die zij krijgt van ouders en/of kinderen. Als het openlijk plaatsvindt zoals slaan of schoppen kan er direct gereageerd worden.

Regelmatig vinden in iedere groep gesprekken plaats naar aanleiding van een voorval, een onderwerp uit “Leefstijl” of krantenknipsels o.i.d. Deze lessen behandelen onderwerpen die de sociaal emotionele ontwikkeling en weerbaarheid van de kinderen uit de groepen 1 tot en met 8 verder ontwikkelen.

 

De directe aanpak. (curatief)

Pesten kan alleen verdwijnen wanneer school, ouders en kinderen samen de strijd aanbinden tegen pesten. De school doet haar uiterste best om een veilig klimaat te scheppen waar pesten zo veel mogelijk uitgebannen wordt. Dit zal in ieder gesprek met ouders en kinderen worden benadrukt.

 

Maatregelen die de leerkracht neemt.

Allereerst is het belangrijk om het slachtoffer te beschermen. Het volgende stappenplan wordt op de School door iedere leerkracht gehanteerd:

 

1.     Het probleem wordt serieus genomen

2.     De leerkracht voert een gesprek met het slachtoffer

3.     De leerkracht voert een gesprek met de pester

4.     De leerkracht voert een gesprek met de zwijgende groep c.q. de omstanders

5.     Er worden aangepaste maatregelen genomen

6.     De leerkracht bespreekt de kwestie zonodig met de directie, de IB-er, de contactpersoon of in het team en indien nodig wordt er contact met de ouders opgenomen.

7.     De leerkracht maakt een verslag van de (ernstige) incidenten, van de gesprekken en de genomen maatregelen en bewaart dit in de LVS-map (later in het dossier)

8.     Het slachtoffer en de pester en de zwijgende groep worden via gesprekken in en buiten de klas geïnformeerd over de te nemen maatregelen. Als klassenactiviteit wordt extra aandacht besteed aan het thema pesten en worden leerlingen op de klassenregels gewezen en wordt samenwerken met elkaar gestimuleerd.

 

Iedere leerkracht is zich bewust van de invloed van de groep.

Pesten is een groepsgebeuren. Het is belangrijk om de invloed van de groep te gebruiken om het pesten te bestrijden. Vandaar dat het de taak is van de school en ouders om leerlingen te laten beseffen dat kinderen wel degelijk actie kunnen ondernemen tegen pesten. Kinderen moeten zich verantwoordelijk voelen om iets te doen. Door niets tegen de pestkop te zeggen, maken ze hiermee duidelijk dat ze het gedrag toestaan. Vooral oudere kinderen vanaf ongeveer negen jaar zijn bang wat men over ze zal denken. Kinderen die getuige zijn van pesten hebben de verantwoordelijkheid om te reageren. Wij maken de leerlingen hiervan bewust.

 

Maatregelen in de klas.

Pesten zal voor sommige leerlingen een pijnlijk onderwerp zijn. Er worden in de groep verschillende activiteiten uitgevoerd om de betrokkenheid van de leerlingen te vergroten zodat de leerlingen er samen voor zorgen dat het pesten stopt of voorkomen wordt, Deze activiteiten, zoals discussies, kringgesprekken e.d., vinden het hele jaar door plaats om te voorkomen dat het pas met de leerlingen wordt besproken wanneer zich een incident heeft voorgedaan.

Als kinderen zich niet aan de regels houden of zich niet, volgens de afgesproken regels, naar andere kinderen of volwassenen gedragen, zal dit ook door de leerkracht met de ouders worden besproken.

 

Bij onbevredigend resultaat wordt verwezen naar het beleid m.b.t. schorsing en verwijdering.

 

Vertrouwenspersoon:

Karin Oostingh (Oude en Nieuwe Land)

Kometenlaan 1

8303 CN  Emmeloord

Telefoon: 0527-630300

Fax: 0527-630386

Email: k.oostingh@zorggroep-onl.nl m.jacobs@zorggroep-onl.nl

 

Materialen.

-      Leefstijl

-      Boeken en prentenboeken

-      Ondersteuning vanuit GGD

-      Regels van de School

-      Verzamelde brochures, artikelen, kopieën etc.

 

 

 

 

 

Zie ook: www.pestbriefje.com

 

Facebook

 

Fotoalbum