Groep 1-2 

Samenwerking tussen leerlingen is erg belangrijk. Door oudste kleuters samen te laten werken met jongste kleuters leren de leerlingen vanaf het begin dat ze iets voor elkaar kunnen betekenen. We volgen hier de uitgangspunten van basisontwikkeling ofwel ontwikkelingsgericht onderwijs(OGO).  

Dit betekent dat de ontwikkeling van uw kind centraal staat 

Aan de hand van thema’s die schoolbreed worden behandeld, maakt de leerkracht een leeromgeving die voor elk kind aanknopingspunten biedt om mee aan het werk te gaan. Aanvankelijk bepaalt het ontwikkelingsniveau van het kind het onderwijsaanbod. Geleidelijk aan wordt deze ontwikkeling steeds meer gestimuleerd en gestuurd door de onderwijsmaterialen en het aanbod van de leerkrachten. 

Het onderwijs aan de kleuters is erop gericht het kind zich te laten ontwikkelen door middel van spel en het werken met verschillende materialen. Hierbij nemen de ervaringen die het kind al heeft een belangrijk plaats in. Door te werken aan de hand van uitdagende thema’s praten we veel met de kinderen, zodat ze veel woorden leren en goed leren spreken. Dat is belangrijk als voorbereiding op het latere onderwijs.  

In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt aan de volgende ontwikkelingsgebieden:  

  • Sociaal-emotionele ontwikkeling: hierbij leren we het kind met emoties omgaan en samen met andere kinderen te spelen en te werken. Dit komt vooral tot uiting in het vrij spel van de kleuters, het samen spelen in de poppenhoek, de bouwhoek, enz. Tijdens spelsituaties en in kringgesprekken leren we de kinderen om te gaan met bijv. boosheid, verdriet en vreugde. De Vreedzame School aanpak biedt hiervoor uitstekende handvatten. 
  • Motorische ontwikkeling: hierbij werken we aan het leren bewegen van de kinderen. Het gaat dan om grove motoriek (gymnastiek), maar ook om het leren van bewegingen die nodig zijn voor het knippen, vouwen, kleuren, schilderen, schrijven e.d.; de fijne motoriek.  
  • De ontwikkeling van het denken: We proberen de leerlingen te leren logisch te denken door hen begrippen aan te leren die daarvoor nodig zijn, zoals: eerste, laatste, voorste, middelste, achterste, meer, minder, enz. Door gebruik te maken van specifieke kleutermaterialen, maar ook door computergebruik worden de begrippen spelenderwijs aangeleerd. In de kleuterperiode maken de kinderen kennis met letters en woorden. Op deze wijze wordt de aanzet gegeven tot het leren lezen. 
  • Woordenschatontwikkeling in alle vakken en bij alle lessen hebben kinderen woorden nodig om de les te kunnen begrijpen. Woordenschat is de basis om mee te kunnen doen, om mee te kunnen praten en om mee te kunnen denken. Als de kinderen te weinig woorden kennen om de les te begrijpen leren ze minder bij. Daarom bieden wij woordenschatonderwijs systematisch aan met behulp van de methode LOGO 3000. 

In de kleutergroep zijn op alle dagen twee leerkrachten of een leerkracht en pedagogisch medewerker aan het werk. Zo kunnen wij de kinderen het onderwijs bieden dat zij nodig hebben. 

 

Groep 3

In deze groep staat het leren lezen centraal. Op OBS De keerkring gebruiken we daarvoor de methode Lijn 3. Lijn 3 kent twaalf wereld oriënterende thema’s. Het thema is de rode draad bij alle lessen en plaatst de leerstof voor de kinderen in een logische en herkenbare context. De thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen en bij de thema’s van Alles-in-1. Zo kan de hele school aan hetzelfde thema werken. De school bruist, de kinderen leren. Elk kind werkt op het juiste niveau en ontwikkelt zich. 

Woordenschatontwikkeling neemt een enorme vlucht zodra kinderen kunnen lezen. Om dit proces te stimuleren maken wij ook gebruik van Logo 3000 in groep 3. We bieden schooltaalwoorden aan maar ook is er aandacht voor abstracte woorden zoals bijvoorbeeld; daarom, waarom daardoor etc. 

 

De 5 schoolprojecten krijgen ook aandacht in groep 3. D.m.v. een prachtige kijktafel wordt voor de kinderen duidelijk zichtbaar aan welk onderwerp er in de school gewerkt wordt.