Samenwerking PSZ De Kleine Beer en OBS De Keerkring.

 

In ons schoolgebouw is ook een Peuterspeelzaal van Startpunt gevestigd, De Kleine Beer. We proberen telkens samen te onderzoeken op welke manier we zo samen kunnen werken zodat er een doorgaande lijn van de peutergroep naar groep 1-2 wordt ontwikkeld.

 

Veel kinderen gaan 4 dagen naar PSZ De Kleine Beer i.v.m. de VVE-regeling.

Wij willen deze tijd optimaal benutten door voor de oudste peuters niet alleen kwantitatief maar ook kwalitatief goed aanbod te verzorgen. Door intensieve samenwerking maken de kinderen een zogenaamde “kick-start”.

 

Wat betekent dit in de praktijk?

  • Er is structureel overleg met De Kleine Beer/ Keerkring (elke 6 weken) opgenomen in logboek.
  • Door gebruik te maken van elkaars materiaal en thema’s te delen ontstaat meer samenhang in onderwijs van De Kleine Beer/Keerkring groep 1-2.
  • De kinderen van De Kleine Beer zijn meer zichtbaar aanwezig bij themaopening- sluitingen.
  • De leerkracht en Pedagogisch medewerkers werken met dezelfde (thema) doelen
  • Wij werken beiden met de woordenschatmethode Logo3000. Zo leren de kinderen al van jongs af aan veel nieuwe woorden en begrippen.
  • Wij werken samen met De Vreedzame School. Zo worden kinderen al van af jongs af aan geleerd hoe we op een positieve manier met elkaar omgaan.
  • Er worden 2 keer per jaar ouderochtenden voor PSZ ouders van 3,5 jarigen georganiseerd door leerkracht 1-2/directie
  • De Keerkring is een gezonde school. De Kleine Beer sluit daarbij aan door in de pauzes fruit te eten en gezonde voeding te stimuleren.
  • Een pedagogisch medewerker van De Kleine Beer speelt elke week met de leerlingen van 3,5 jaar tijdens schooltijd in groep 1-2  om zo te zorgen voor een “zachte landing” in groep 1.

 

 

 

Meedraaiochtenden 3,5 jarigen

De Kleine Beer draait met een groepje peuters van 3,5 jaar op een ochtend in de week één uur mee met de kleuters. Er gaat altijd een educatieve of pedagogische medewerker met de peuters mee en deze blijft verantwoordelijk. Bij de Kleine Beer werken een educatieve medewerker en twee pedagogische medewerkers.

We streven zoveel mogelijk naar inhoudelijke afstemming met het basisonderwijs. In een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de peuterstartgroep en het basisonderwijs streven we naar een ononderbroken ontwikkeling van de kinderen door werkwijze en inhoud zoveel mogelijk te delen en waar mogelijk op elkaar af te stemmen.

De kinderen maken kennis met de leerkracht, een andere ruimte met oudere kinderen en nieuwe materialen.

We kunnen goed rekening houden met de berekening Beroepskracht-Kindratio (1 PM’er op 8 peuters), zowel op dit groepje als op de achterblijvende groep. Het groepje komt na een uur op bezoek te zijn geweest bij de kleuters altijd terug in de eigen stamgroepruimte. Er worden nooit meer dan 16 peuters tegelijk opgevangen op onze peuterstartgroepen.

Mocht er onverhoopt niet voldoende toezicht zijn, dan vindt de uitwisseling niet plaats.

Aan de ouders van deze peuters wordt vooraf schriftelijk toestemming gevraagd middels een brief. Deze brief is toegevoegd aan de Wegwijzer van De Kleine Beer.

 

Kernwaarden

Samenwerken is diep verankerd in onze schoolcultuur en onderdeel van onze kernwaarden. Ook voor de samen werking met PSZ De Kleine Beer en OBS de Keerkring geldt:

 

De beste beweging maak je samen