Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening

 

     

De Keerkring staat in een wijk, waarin gezinnen wonen met verschillende culturele achtergronden. Respect voor elkaar en elkaars overtuiging is daarom belangrijk.

In het onderwijs van de school staat ontwikkelingsgericht en thematisch werken centraal. In de onderbouw maakt de leerkracht een leeromgeving die aansluit bij de ontwikkeling en de belevingswereld van het kind.

  • Vanaf groep 4 wordt gewerkt met Alles in Een. Dit is een methode waarin alle vakken, met uitzondering van rekenen, geïntegreerd worden aangeboden. De kinderen werken vanuit een basisgroep. Tijdens de verschillende Alles in Een lessen kunnen de kinderen op 6 verschillende niveaus les krijgen.
  • De rekenlessen worden vanuit de methode W.I.G. gegeven. Kinderen met een OPP op rekenen werken met de methode Rekenroute, kinderen die meer aan kunnen werken naast W.I.G. met de methode RekenXL.
  • Wij werken met de methode de Vreedzame school om de sociale veiligheid in school te waarborgen. Dit zorgt voor rust en geeft ruimte tot ontwikkeling op alle vlakken.
  • De taalontwikkeling op onze school krijgt een extra boost door gebruik te maken van de methode Logo3000.

 

Deze manier van onderwijs op maat zorgt ervoor dat de onderwijsondersteuningsvoorziening sterk staat.

 

In principe zijn alle kinderen welkom op de Keerkring.

Ook als het gaat om kinderen met een beperking. Bij de aanmelding van een leerling met een beperking wordt gekeken of verwacht mag worden dat de leerkrachten deze leerling op een verantwoorde wijze kunnen begeleiden gedurende hun hele schoolloopbaan. Als team voeren wij geen medische handelingen uit.

 

Wij zijn in staat om goed onderwijs te bieden aan alle leerlingen als het percentage zorgleerlingen onder de 20% per groep blijft. Dit houdt in dat wij maximaal 20% leerlingen in de groep goed onderwijs kunnen bieden die óf uitstromen op een referentieniveau minder dan 1F en/óf zware gedragsproblematiek vertonen. Indien een zij-instromer zich op onze school meldt, wordt dit besproken.

 

 

 

 

Kengetallen

 

Leerlingenaantal (01-10-21) 67
Schoolweging 40

 

Verwijzingen 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Aantal sbo-verwijzingen 0 1
Aantal verwijzingen so cl 3 0 1
Aantal verwijzingen so cl 4 1

 

Ontwikkelingsperspectief gr 1 gr 2 gr 3 gr 4 gr 5 gr 6 gr 7 gr 8
Aantal kinderen met een

opp voor meer vakken

3 2 2
Aantal kinderen met een

opp voor slechts één vak

 

Uitstroom naar v.o. 2019 2020 2021
Voortgezet so 0 0 0
Praktijkonderwijs 0 1 1
VMBO BB 4 0 1
VMBO K 4 0 0
VMBO T 0 3 3
HAVO 4 1 3 (2 TL-havo)
VWO 0 1 3 (2 havo-vwo)
Resultaat zelfevaluatie basisondersteuning – ZIE FORMULIER BASISONDERSTEUNING!!!!

 

Gemiddelde score
1.  Schoolbeleid leerlingondersteuning 3
2.  School als veilige omgeving 3,7
3.  Effectief afstemmen op verschillen 2,85
4.  Zicht op de ontwikkeling van alle leerlingen 3,33
5.  Opbrengst- en handelingsgericht werken 3,33
6.  Werken met ontwikkelingsperspectieven 3,7
7.  Vakbekwaamheid en professionalisering 2,9
8.  Ouders als partner bij onderwijsondersteuning 3,4
9.  Overdracht van leerlingen 3,7
10. Interne ondersteuningsstructuur 3
11. Samenwerking met externe professionals 3,4
12. Kwaliteitsbewaking leerlingondersteuning 2,7

 

 

 

Inspectieoordeel kwaliteit van ondersteuning

 

Datum laatste inspectiebezoek    03-09-2019

 

Samenvatting van de belangrijkste bevindingen van de inspectie

Samenvatting van de belangrijkste bevindingen van de inspectie Thema: pilot Inspectiebezoeken met als thema curriculum. De urenverantwoording was prima in orde. De vraag waarom de Keerkring zoveel uren maakt was snel beantwoord. Deze kinderen (populatie) moeten zoveel mogelijk naar school. Natuurlijk moet daar dan wel een effectieve onderwijstijd tegenover staan. Ook dit was het geval in de check; klassenmappen, roosters, urenverantwoording en groepsbezoeken. De Keerkring doet op dit gebied wat ze zegt.

 

 

 

Expertise op het gebied van kinderen met extra onderwijsbehoeften

 

Op onze school is meer dan gemiddelde expertise beschikbaar m.b.t. het onderwijsaanbod aan kinderen met extra onderwijsbehoeften als gevolg van:  

 

Toelichting

Spraak-taalproblemen  

 

Doordat wij een logopediste in school werkzaam hebben en omdat wij een IB-er in huis hebben die breed geschoold is door Kentalis, kunnen kinderen met spraak-taalproblemen snel worden opgemerkt en goed hierin begeleid worden.
Dyslexie

 

 

 

 

     

Dyscalculie

 

 

 

 

     

Motorische beperkingen  

 

 

     

Zieke kinderen

 

 

 

 

     

ZML-kinderen

 

 

 

 

     

Auditieve beperkingen  

 

 

     

Visuele beperkingen

 

 

 

 

     

Op onze school is meer dan gemiddelde expertise beschikbaar m.b.t. het onderwijsaanbod aan kinderen met extra onderwijsbehoeften als gevolg van:  

 

Toelichting

Op onze school is meer dan gemiddelde expertise beschikbaar m.b.t. het onderwijsaanbod aan kinderen met extra onderwijsbehoeften als gevolg van:
Gedragsproblemen

 

 

 

 

     

ADHD

 

 

 

 

     

Autisme

 

 

 

 

     

Jong risicokind

 

 

 

 

     

Anderstaligen

 

 

 

80% van de leerlingen heeft Nederlands als tweede taal. Er wordt gebruik gemaakt van tolken die afkomstig zijn van school zelf. Ook wordt gebruik gemaakt van volwassen oud-leerlingen.

Voor onze school werkt een ouderconsulent

   

Hoogbegaafdheid

 

 

 

 

     

Anders, nl

PMT, Grip

 

 

 

RT van een externe instantie

 

 

 

Wij geven 1 dag in de week psychomotorische training op school. Dit wordt door een externe instantie gegeven. De meerbegaafde kinderen en de NT2 kinderen krijgen structureel verdiepend onderwijs door een speciaal opgeleide RT-docent. Zij is 1 dag in de week aanwezig.   

 

 

 

Structurele voorzieningen voor kinderen met extra onderwijsbehoeften

 

Biedt de school over een specifiek aanbod voor kinderen met een bepaald type extra onderwijsbehoeften? Zo ja, wat houdt dit aanbod in?

 

 

De meerbegaafde kinderen en de NT2 kinderen krijgen structureel verdiepend onderwijs door een speciaal opgeleide RT-docent. Zij is 1 dag in de week aanwezig.

 

Wij geven 1 dag in de week Psychomotorische Therapie op school. Kinderen die in de knel komen met onderwijsprestaties/sociale welbevinden en dit uiten door bijzonder gedrag, kunnen in aanmerking komen om individueel een traject PMT te volgen. Dit wordt door een externe instantie gegeven.

 

 

 

 

Stimulerende factoren voor de begeleiding van kinderen met extra onderwijsbehoeften

 

Stimulerende factoren
 

Gebouw

 

Per 01-01-2015 heeft de Keerkring een nieuw schoolgebouw gekregen. De opzet is ruim. Veel groen rondom de school. Extra basketbalveld en voetbalkooi ter beschikking.
 

Schoolomgeving

 

De opzet is heel ruim. Veel groen rondom de school. Extra basketbalveld en voetbalkooi ter beschikking.
Leerlingpopulatie De leerlingpopulatie is gemeleerd. Respect voor elkaars achtergrond is groot.
 

Teamfactoren

 

Enthousiast, ervaren en gemotiveerd team. Goede sfeer. Twee mannelijke teamleden voor de groep.
 

Leerkrachtfactoren

 

Sterk pedagogisch klimaat, goede inzet, gedreven. Focus ligt op het welbevinden én opbrengsten.
 

Anders

 

 

 

 

 

Heeft de school in 2020-2021 gewerkt aan het verbeteren van het onderwijsondersteuningsaanbod voor kinderen met extra onderwijsbehoeften? Zo ja, welke onderwerpen betrof het en met welk concreet resultaat?

 

Het schooljaar 2020-2021 werd gedomineerd door de lockdown die plaatsvond tussen 16 december 2020 en 8 februari 2022.

 

In deze maanden hebben veel kinderen een noodopvangplaatsing gekregen op school, waardoor zij veel individuele aandacht kregen.

 

De kinderen die thuisonderwijs kregen, hebben de mogelijkheid gehad om tussen 8.30 uur en 17.00 uur individueel contact te krijgen met hun leerkracht.

 

De leerkrachten werkten de hele dag met kleine groepjes van maximaal 4 kinderen online. Deze momenten waren voor alle kinderen duidelijk en ook verplicht.

 

Kortom; In deze lockdown is er veel individuele ondersteuning geweest. De resultaten in de Cito-toetsen zijn dit schooljaar gestegen!

 

 

 

 

 

Op welke onderdelen gaat de school in 2021-2022 de onderwijsondersteuning verder verbeteren en hoe?

 

In het schooljaar 2021-2022 worden de pijlen gericht op het rekenonderwijs. Er zijn drie nieuwe methoden aangeschaft.

 

Basismethode: Wereld in Getallen

Ondersteuningsmethode: Rekenroute

Verdiepingsmethode: RekenXL

 

De implementatie wordt stap voor stap uitgevoerd en begeleid door een externe rekenexpert. Deze rekenexpert geeft tevens les in het goed uitvoeren van de rekendrempelspellen, met Sprongen vooruit spellen, Bareka en Garfield.

 

De meerbegaafde leerlingen krijgen extra ondersteuning door een rt-leerkracht om de verdiepingsmethode RekenXL goed uit te voeren.

 

Aan het begin van het schooljaar 2021-2022 is een enquête uitgezet onder de ouders van groep 1-2. De Keerkring polst hierbij de mening van de ouders of zij het zien zitten om 4 jarigen vanaf de aanvang van hun schoolloopbaan ook op vrijdagmiddag onderwijs te bieden.

Ter bevordering van de taalontwikkeling.

Lorem ipsum dolor, sit amet vivamus elit!