Klachtenprocedure

Indien er vragen onder ouders en leerlingen leven is het van belang om goed met elkaar te communiceren.

  1. Neem bij individuele vragen persoonlijk contact op met de groepsleerkracht van uw kind(eren).
  2. Gaat het om zaken van algemeen belang of wordt een individuele vraag niet goed behandeld neem dan contact op met de directie. In overleg met de betrokkenen zal dan gezocht worden naar een oplossing.
  3. Mocht overleg onvoldoende succes hebben, en gaat uw klacht over schoolbeleid dan verzoeken wij u om de MR schriftelijk te informeren. De betrokkenen worden dan uitgenodigd om in een persoonlijk gesprek tijdens een MR- vergadering hun standpunten/uitgangspunten toe te lichten.
  4. Gaat het om zaken die te maken hebben met het overblijven dan neemt u in eerste instantie contact op met de overblijfkrachten. Indien dit niet mogelijk of niet toereikend is kunt u contact op nemen met de (contactpersoon van de) overblijfcommissie.

 

Wij gaan er van uit dat de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, leerkrachten of directie op een juiste wijze worden afgehandeld. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht niet mogelijk is, of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kunt u een beroep doen op de klachtenregeling.

Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld de begeleiding of de beoordeling van leerlingen, de toepassing van strafmaatregelen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten.

De klachtenregeling voorziet in een contactpersoon per school. Voor onze school is daarvoor   Wendy Roowaan aangesteld.

Het is niet de bedoeling dat de contactpersoon bij een eventuele klacht van een ouder, leerling of leerkracht deze zelf gaat behandelen. De contactpersoon zal u de weg wijzen naar een externe vertrouwenspersoon die door het bevoegd gezag is aangesteld. Deze vertrouwenspersoon begeleidt u bij het eventueel indienen van een klacht bij een klachtencommissie of bij het bevoegd gezag.

De klachtencommissie functioneert voor alle scholen gezamenlijk en voert haar werk op een onafhankelijke wijze uit.

De volledige tekst van de klachtenregeling en de regeling “seksuele intimidatie” staat op de website van stichting Aves (www.aves.nl). De functie van vertrouwenspersoon wordt vervuld door Karin Oostingh van de Zorggroep Oude en Nieuwe Land (0527-630 300). Zijn er klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld, dan dient u contact op te nemen met het Meldpunt Vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111.

Verder is Aves aangesloten bij de stichting Onderwijsgeschillen, postbus 85191, 3508 AD Utrecht; telefoonnummer: 030-2809590.

Wanneer u niet tevreden bent over de behandeling van uw klacht op school, dan kunt u naar het bovenschools management gaan, en wanneer u ook daar niet naar tevredenheid wordt gehoord, kunt u naar het bestuur gaan. De daarop volgende persoon die u dan aan kunt spreken is de

contactpersoon en daarna de vertrouwenspersoon. Dan is de LKC (Landelijke Klachtencommissie) in zicht. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht niet mogelijk is, of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kunt u een beroep doen op de klachtenregeling. Deze vindt u op de website www.aves.nl .

Ouders kunnen zich in dat geval in verbinding stellen met de  vertrouwenspersoon van de Regionale thuiszorg Oude en Nieuwe land; mevr. Karin Oostingh.

Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld de begeleiding of de beoordeling van leerlingen, de toepassing van strafmaatregelen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten. Aves is aangesloten bij de Landelijke Klachten Commissie (LKC). zie www.onderwijsgeschillen.nl

Deze organisatie komt voort uit onder andere de Vereniging voor Openbaar Onderwijs (VOO).

Medewerkers met ervaring in het maatschappelijk werk zullen de indieners van een klacht begeleiden in de procedure bij de Landelijke Klachtencommissie.

Telefoon: 030 – 280 95 90 begin_of_the_skype_highlighting U kunt ook de website raadplegen www.onderwijsgeschillen.nl of een e-mail sturen naar info@onderwijsgeschillen.nl.

 

Voor informatie en klachten over het onderwijs kunt u ook terecht bij het landelijk informatiecentrum voor ouders: 5010.  Kijk op www.50tien.nl of bel 0800-5010.